از زمان های قدیم، ارزش ورزش، مسابقه و اخلاق ورزشی، واجد شرایط بود از جمله کسانی که از طریق ارزش های انسانی ارتقا یافتند که به ایجاد شخصیت منسجم کمک می کرد. در این زمینه، ضرورت توسعه هنجارها و ایجاد یک چارچوب نظارتی برای حفظ و ارتقاء ارزش ها و آرمان های ورزشی ضروری است. علاوه بر ورزش و آموزش جسمانی، حقوق بنیادی برای هر انسان است.

برنامه آموزش در:
انگلیسی
این دوره آنلاین
Duration
19 
Price
800 EUR
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ