The College of Law

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

در بارÙ

ÙØ£ÙÙرÛت

The College of Law ÛÚ© Ùدرس٠حرÙÙ Ø§Û Ø¨Ø±Ø§Û ÙÚ©Ùا است. Ùا ÙÙÚÙÛ٠بزرگترÛ٠ارائ٠دÙÙد٠آÙÙزش ÙاÙÙÙÛ ØªÙرÛÙÛ Ø¯Ø± استراÙÛا ÙستÛÙ.

ÙاÙÙرÛت Ùا ارتÙاء حرÙÙ Ø§Û Ø­Ø±ÙÙ Ø§Û ÙØ§Û Ø­ÙÙÙÛ Ø¯Ø± سراسر استراÙÛا از طرÛ٠ارائ٠آÙÙزش ٠تÙرÛÙ Ø­ÙÙÙÛ ÙبتÙÛ Ø¨Ø± تÙرÛÙ ÙبتÙÛ Ø¨Ø± تÙرÛ٠است.

تÙاÙت Ùا

The College of Law از سا٠1974 در زÙÛÙ٠آÙÙزش ٠پرÙرش Ø­ÙÙÙÛ Ùرار داشت٠است. بÛØ´ از 60Ø000 Ùارغ اÙتحصÛÙا٠Ùا در تÙا٠جÙب٠ÙØ§Û ØµÙعت کار ÙÛ Ú©ÙÙد Ù Ùا ÛÚ©Û Ø§Ø² Ùا٠ÙØ§Û Ùاب٠اعتÙاد در Ø¢ÙÙزش Ø­ÙÙÙÛ Ø¯Ø± استراÙÛا Ù ÙÛÙزÛÙÙد ÙستÛÙ.

اÙا Ø¢ÙÚÙ Ú©Ù Ùا را از Ù٠جدا ÙÛ Ú©ÙØ¯Ø ØªÙرکز Ùا بر سÙت عÙÙÛ ÙاÙÙ٠٠ارتباط ÙاÙØ¹Û Ø¨Ø±ÙاÙÙ ÙØ§Û Ø¢ÙÙØ²Ø´Û Ùا است.

با بÛØ´ از 400 کارÙÙد در سراسر استراÙÛا Ù ÙÛÙزÛÙÙد - ک٠اکثر Ø¢ÙÙا ÙÚ©Ùا ÙستÙØ¯Ø Ùا از حرÙÙØ Ø¨Ø±Ø§Û Ø­Ø±Ù٠کار ÙÛ Ú©ÙÛÙ.

در استراÙÛØ§Ø Ú©Ø§Ùج ÛÚ©Û Ø§Ø² ÚÙدÛ٠داÙشگا٠غÙر داÙشگاÙÛ Ø§Ø³Øª Ú©Ù Ø¨Ø±Ø§Û Ø±Ø³Ùد٠ب٠ÙÙا٠ÙÙا٠صÙاحÙت Ø®Ùد از Ø¢ÚاÙس ÙÙÙÙت ٠استاÙداردÙØ§Û ØªØ±Ø¨ÙتبدÙÛ Ø¨Ù ØªØ­ØµÙ٠در Ø¢Ùد٠است.

آشÙاÛÛ Ø¨Ø§ تحصÛÙات عاÙÛ Ù Ø§Ø³ØªØ§ÙداردÙØ§Û Ú©ÛÙÛت استراÙÛا

The College of Law ÛÚ© سازÙا٠اعتبارسÙØ¬Û Ø§Ø³Øª ک٠تÙسط ادار٠استاÙدارد ٠استاÙداردÙØ§Û Ø¹Ø§ÙÛ Ø±ØªØ¨Ù Ø§ÛاÙت استراÙÛØ§Û Ø§Ø³ØªØ±Ø§ÙÛا ب٠رسÙÛت Ø´Ùاخت٠شد٠است. اÛ٠بدا٠ÙعÙÛ Ø§Ø³Øª ک٠کاÙج در Ø­Ùز٠ÙØ§Û ØªØ®ØµØµÛ Ø®Ùد از ÙاÙÙÙØ Ø§Ø³ØªØ§ÙداردÙØ§Û Ø¯Ø§ÙشگاÙÛØ Ø­Ú©ÙراÙÛ Ù Ú©ÛÙÛت Ùعاد٠آ٠با داÙشگا٠استراÙÛا ب٠دست Ø¢Ùرد٠است.

در ÙÛÙزÛÙÙØ¯Ø Ú©Ø§Ùج تÙسط ادار٠صÙاحÛت ÙÛÙزÙÙد تاÛÛد Ø´Ø¯Ù Ø§Ø³ØªØ Ú©Ù Ú©Ø§Ùج بسÛار Ùتخصص در عÙÙکرد Ø¢ÙÙØ²Ø´Û Ø®Ùد را ارزÛØ§Ø¨Û Ú©Ø±Ø¯Ù Ø§Ø³Øª. اÛ٠باÙاترÛ٠سطح Ùاب٠دسترس است.

The College of Law ASIA-PACIFIC

The College of Law آسÛا ٠اÙÛاÙÙس آرا٠٠ÙدÛر Ø¢ÙØ Ù¾Ûتر ترÛØªØ Ø¯Ø± Ú©ÙاÙاÙاÙÙ¾ÙØ±Ø ÙاÙØ²Û ÙستÙر ÙستÙد. The College of Law آسÛا ٠اÙÛاÙÙس آرا٠در سا٠2016 تاسÛس شد تا عÙÙÛات کاÙج را ب٠آسÛا گسترش دÙØ¯Ø Ø¨Ø§ تÙرکز ÙÛÚ٠بر اÙجÙ٠جدÛد اÙØªØµØ§Ø¯Û Ø¢Ø¦ÛÙ. The College of Law آسÛا ٠اÙÛاÙÙس آرا٠س٠جرÛا٠ÙاÙÙÙÛ Ø¬Ø¯Ûد را ب٠LLM کاÙج در برÙاÙÙ ÙاÙÙÙ Ú©Ø§Ø±Ø¨Ø±Ø¯Û Ø§Ø¶Ø§Ù٠کرد٠است.

  • ASEAN 6 Practice of Cross-Border Legal Practice: https://www.collaw.com/learnwithus/our-programs/career-specialisation-programmes/llm-asean
  • Practice Legal Practice Law (ÙÛÙزÛÙÙد): https://www.collaw.com/learnwithus/our-programs/career-specialisation-programmes/llm-common-law-practice
  • Ø­ÙÙÙÛ ÙاÙزÛ: https://www.collaw.com/learnwithus/our-programs/career-specialisation-programmes/llm-malaysia

Ùا ÙÙÚÙÛ٠برÙاÙÙ ÙØ§Û ØªÙسع٠حرÙÙ Ø§Û Ø±Ø§ ارائ٠ÙÛ Ø¯ÙÛ٠تا ÙÙارت ÙØ§Û Ø¹ÙÙÛ Ø´Ùا را Ø¨Ø±Ø§Û Ø§Ûجاد ٠تÙسع٠حرÙÙ Ø§Û ÙÙÙ٠در عÙÙ ÙاÙÙÙÛ ÙراÙÙ Ú©ÙÛÙ. Ùا برÙاÙÙ ÙØ§Û Ø²Ûر را ارائ٠ÙÛ Ø¯ÙÛÙ:

  • ÙÙارت ÙØ§Û Ø¨Û٠اÙÙÙÙÛ Ø²Ø¨Ø§Ù Ø§ÙÚ¯ÙÛØ³Û Ù Ø­Ø±ÙÙ Ø§Û (ILEPS): https://www.collaw.com/learnwithus/our-programs/career-foundation-programmes
  • اداÙ٠کار حرÙÙ Ø§Û (CPD): https://www.collaw.com/learnwithus/our-programs/career-consolidation-programmes

مکان ها

سیدنی

Address
The College of Law New South Wales, St Leonards Corporate Head Office 2 Chandos Street St Leonards NSW 2065 Australia
سیدنی, ولز جنوبی جدید, استرالیا

اوکلند

Address
Level 8, College of Law Centre 3 City Road, Auckland 1010 New Zealand
اوکلند, اوکلند, نیوزیلند

کوالالامپور

Address
The College of Law Asia, Head Office Level 23, Nu Tower 2 Jalan Tun Sambanthan 50470 Kuala Lumpur
کوالالامپور, سرزمین فدرال کوالالامپور, مالزی

سنگاپور آنلاین

Address
سنگاپور آنلاین, سنگاپور