University of Dubai

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

  • تعامل هیات علمی در خالص و پژوهش به طور عمده در توسعه اقتصادی شرق میانه و آفریقا (MEA) منطقه متمرکز اعمال می شود.

UD توسط ارزش های اصلی زیر هدایت:

  1. رفتار اخلاقی در تمام جنبه های زندگی.
  2. صدا شهروندی از طریق مسئولیت شخصی، اجتماعی و زیست محیطی.
  3. احترام به عقاید و باورهای دیگران است.
  4. فرصت های برابر برای همه مردان و زنان است.
  5. بهبود مستمر در آموزش، یادگیری و پژوهش است.
  6. مسئولیت جمعی از طریق کار گروهی.
  7. حفظ یک رویکرد دانش آموز محور با تمرکز بر کیفیت.

مکان ها

دبی

University of Dubai

Address
University of Dubai
Dubai Academic City

14143 دبی, دبی, امارات متحده عربی
وب سایت
تلفن
+971 4 556 6800