University of Lausanne

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

داÙشگا٠ÙÙزا٠(UNIL) شاÙÙ ÙÙت داÙشکد٠است:

  • داÙشکد٠اÙÙÛات ٠عÙÙ٠ادÛاÙØ
  • داÙشکد٠ÙÙر Ù Ùدرس٠ÙراÙسÙÛ Ø¨Ù Ø¹ÙÙا٠ÛÚ© زبا٠خارجÛ
  • داÙشکد٠عÙÙ٠اجتÙØ§Ø¹Û Ù Ø³ÛاسÛØ

تحÙÛÙات در ÙÙرد اÙÙÛت ÙشرÛات ب٠عÙÙا٠شÙار٠پÙج٠در ارÙپا ب٠شÙار ÙÛ Ø±ÙÙØ¯Ø ÙÙضÙØ¹Û ÙÙ٠در داÙشگا٠ÙÙزا٠است.

مکان ها

لوزان

Faculty of Business and Economics

Address
CH-1015 Lausanne
لوزان, واو, سویس
تلفن
+41 21 692 33 00

اعتیار سنجی ها

EFMD Equis Accredited