دکترای علوم قانونی - نظریه حقوق و حقوق در حوزه اروپا

عمومی

درباره این دانشگاه

The Law Faculty of Charles University was formed in 1348 as one of four faculties of the newly established Charles University.

The Law Faculty of Charles University was formed in 1348 as one of four faculties of the newly established Charles University. اطلاعات محدود
پراگ
مشاهده پروفایل مدرسه