دکتری در قانون اروپایی و بین المللی

عمومی

درباره این دانشگاه

It is the university, together with a number of other educational institutions that makes Olomouc the top student city in the Czech Republic – where every fifth person in the city is a student!

It is the university, together with a number of other educational institutions that makes Olomouc the top student city in the Czech Republic – where every fifth person in the city is a student! اطلاعات محدود
اولوموک
مشاهده پروفایل مدرسه