این مدرک کارشناسی در مطالعات حقوقی به منظور آماده سازی دانش آموزان برای موفقیت در مدرسه حقوق و یا در مدارس فارغ التحصیل که منجر به مشاغل حقوقی می شود. این برنامه تاکید بر تفکر انتقادی، استدلال منطقی و تحلیل مسائل حقوقی و اجتماعی معاصر، خواندن و نوشتن است. کارآموزی به دانشجویان امکان می دهد کاربرد عملی مطالعات خود را ببینید.

امتحانات ارشد

دانش آموزان باید از هر دو مورد زیر عبور کنند:

  • چهار تا شش ساعت آزمون جامع در علوم سیاسی. - یک جلسه یک و نیم ساعت جلسه جامع و جامع در زمینه علوم سیاسی.
برنامه آموزش در:
  • انگلیسی
این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
سپتامبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

سپتامبر 2019