‏ پاره وقت آئین حقوقی از LL.M.

‏ آئین حقوقی پاره وقت - جستجو کنید دوره های کارشناسی ارشد حقوق 2018/2019‏

امثال برنامه های در طول، ارزش و مقدار متفاوت است. این برنامه به طور منظم از یک سال از مقاله تمام وقت یا دو تا سه سال تحصیل پاره وقت است. دانش آموزان اغلب دوره های خود را به یکی از دو تخصص در یک زمینه خاص، مانند قوانین بین المللی، و یا ایجاد یک دوره سفارشی از مطالعه را با توجه به منافع شخصی خود و یا نیازهای حرفه ای است.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید - LL.Ms پاره وقت را 2018/2019‏ آئین حقوقی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM آئین حقوقی جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB آئین حقوقی را امتحان کنید.
آئین حقوقی

Search for similar programs here