‏ پاره وقت حاکمیت قانون و LL.M.

‏ حاکمیت قانون پاره وقت و مروری بر تمامی دوره های کارشناسی ارشد حقوق 2018/2019‏

امثال برنامه های در طول، ارزش و مقدار متفاوت است. این برنامه به طور منظم از یک سال از مقاله تمام وقت یا دو تا سه سال تحصیل پاره وقت است. دانش آموزان اغلب دوره های خود را به یکی از دو تخصص در یک زمینه خاص، مانند قوانین بین المللی، و یا ایجاد یک دوره سفارشی از مطالعه را با توجه به منافع شخصی خود و یا نیازهای حرفه ای است.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید ، کارشناسی های ارشد حقوق (LLM) پاره وقت را 2018/2019‏ حاکمیت قانون

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM حاکمیت قانون جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB حاکمیت قانون را امتحان کنید.
حاکمیت قانون

Search for similar programs here