‏ پاره وقت قانون تراست و سرمایه - LL.M.

‏ قانون تراست و سرمایه پاره وقت - مقایسه کنید دوره های کارشناسی ارشد حقوق 2018/2019‏

امثال برنامه های در طول، ارزش و مقدار متفاوت است. این برنامه به طور منظم از یک سال از مقاله تمام وقت یا دو تا سه سال تحصیل پاره وقت است. دانش آموزان اغلب دوره های خود را به یکی از دو تخصص در یک زمینه خاص، مانند قوانین بین المللی، و یا ایجاد یک دوره سفارشی از مطالعه را با توجه به منافع شخصی خود و یا نیازهای حرفه ای است.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید و درجه های LLM پاره وقت را 2018/2019‏ قانون تراست و سرمایه

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM قانون تراست و سرمایه جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB قانون تراست و سرمایه را امتحان کنید.
قانون تراست و سرمایه

Programs in LLB قانون تراست و سرمایه

Search for similar programs here