‏ آموزش از راه دور قانون تطبیقی از LL.M.

‏ قانون تطبیقی آموزش از راه دور درباره جستجو کنید دوره های کارشناسی ارشد حقوق 2019‏

LLM یا کارشناسی ارشد قوانین را فراهم می کند مقدمه به مناطق جدیدی از علاقه به آنها و همچنین این فرصت را به در مناطق فعلی خود را از عمل تخصص بیشتر است و معمولا به کسانی که وضعیت افتخار در مطالعات حقوقی قبلی خود را به دست آورد محدود.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید و درجه های حقوق آموزش از راه دور را 2019‏ قانون تطبیقی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM قانون تطبیقی distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB قانون تطبیقی آموزش از راه دور را امتحان کنید.
قانون تطبیقی

Search for similar programs here