‏ پاره وقت قانون دعوی حقوقی - LL.M.

‏ قانون دعوی حقوقی پاره وقت و ملاحظه کنید دوره های کارشناسی ارشد حقوق 2018/2019‏

امثال اولین قدم به سوی دانشگاهیان در بسیاری از کشورها است. این ارائه فرصت های زیادی برای تخصص در یک زمینه خاص و یا به انجام تحقیقات کامل. همچنین می تواند در به دست آوردن درجه سطح دکترا در قانون سودمند اثبات کند.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید - درجه های کارشناسی ارشد حقوق پاره وقت را 2018/2019‏ قانون دعوی حقوقی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM قانون دعوی حقوقی جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB قانون دعوی حقوقی را امتحان کنید.
قانون دعوی حقوقی

Search for similar programs here