‏ برنامه های LLM درباره نظریه قانون

‏ ببینید ‏ کارشناسی ارشد حقوق - نظریه قانون

امثال اولین قدم به سوی دانشگاهیان در بسیاری از کشورها است. این ارائه فرصت های زیادی برای تخصص در یک زمینه خاص و یا به انجام تحقیقات کامل. همچنین می تواند در به دست آوردن درجه سطح دکترا در قانون سودمند اثبات کند.

‏ با مدارس عالی به طور مستقیم تماس بگیرید از ببینید ‏ درجه کارشناسی ارشد حقوق 2018/2019‏ از نظریه قانون

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM نظریه قانون جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB نظریه قانون را امتحان کنید.
نظریه قانون

Search for similar programs here